Jdi na obsah Jdi na menu
 


Právní předpisy o dopravě osob s omezenou schopností pohybu

 V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady ES o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace, kdy osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace by měly mít přístup k přepravě a ta by jim neměla být upírána z důvodu jejich zdravotního postižení nebo omezené schopnosti pohybu a orientace, vyjma zákonem stanovených případů odůvodněných bezpečností.
 Předpisy upravující přepravu:
 
- pro leteckou přepravu ES č.1107/2006 
   vnitřní norma  brněnského letiště  http://www.airportbrno.cz/cs/download/pomoc_invalidum.pdf 
- pro železniční dopravu nařízení EP a Rady (ES) č. 1371/2007
   výpis z přepravního předpisu ČD
 
Čím se řídíme
 
Při přepravě cestujících s omezenou schopností pohybu a orientace a osob na vozíku pro invalidy se České dráhy řídí
Vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 175/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční dopravu (tzv. Přepravní řád, zkráceně PŘ)
ze kterého vychází
Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou osobní dopravu
Přepravní řád stanovuje v paragrafech 12 a 13 obecné podmínky pro přepravu těchto cestujících pro všechny dopravce v ČR ve veřejné drážní a silniční dopravě, přičemž podrobné podmínky na ČD jsou uvedeny v
SPPO ve druhé části, v kapitole IX (Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace a přeprava osob na vozíku pro invalidy).
 
Kapitola IX
Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace
 
126. Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace jsou cestující, pro
něž je obtížné používat železniční dopravu a související infrastrukturu
v důsledku zdravotního postižení, věku nebo jiného faktoru (16). Do této
kategorie nepatří osoby, které jsou zcela zřejmě pod vlivem alkoholu nebo
drog.
127. Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace mají právo využívat
služeb ČD způsobem srovnatelným s ostatními občany za podmínek
uvedených v SPPO.
128. Pokud jsou ve vozech ČD vyhrazena a označena místa pro osoby
s omezenou schopností pohybu a orientace, mají takoví cestující přednostní
právo na obsazení těchto míst. V případě potřeby je nutno nárok na jejich
obsazení prokázat příslušným průkazem.
129. Přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, které
nevyžadují žádnou pomoc od zaměstnanců ČD při nástupu, výstupu a
přestupu do vlaku, není nutné předem objednávat.
130. Pokud cestující požaduje od zaměstnanců ČD pomoc při nástupu,
výstupu a přestupu do vlaku, je povinen o takovou pomoc požádat nejpozději
24 hodin před odjezdem vlaku z nástupní stanice cestujícího u pokladní
přepážky ČD nebo na kontaktním centru ČD.
131. V neobsazených stanicích jsou cestující informováni na vývěsce, jakým
způsobem si mohou objednat přepravu a v které nejbližší stanici mohou
požádat o pomoc při nástupu, výstupu a přestupu do vlaku. Tyto informace
jsou dostupné i na www.cd.cz a kontaktním centru ČD, tel. 840 112 113.
Za zajištění přepravy a pomoci při nástupu, výstupu a přestupu osob
s omezenou schopností pohybu a orientace neúčtují ČD žádné poplatky.
Cestující na ortopedickém vozíku (dále jen vozíku)
132. Ve vlacích ČD lze cestovat pouze s vozíkem, který je opatřen funkční
ruční brzdou k jeho bezpečnému zajištění během přepravy.
133. Cestující na vozíku mohou k přepravě ve vlacích ČD využít:
· vozy přizpůsobené přepravě cestujících na vozíku,
· vozy umožňující bezpečný nástup, výstup a přepravu,
· služební vozy.
Bližší informace o zařazení vozů umožňujících přepravu cestujících na
vozíku jsou zveřejněny v platném železničním jízdním řádu včetně
elektronického jízdního řádu IDOS a na vyžádání je sdělí zaměstnanci ČD
v železničních stanicích nebo na kontaktním centru ČD, tel 840 112 113.
134. Požadavek na použití vozidlové zvedací plošiny nebo přepravu ve
služebním voze vybaveném zvedací plošinou ve vlacích, ve kterých je
pravidelně zařazen, oznámí cestující ČD nejpozději 24 hodin před
pravidelným odjezdem vlaku z výchozí stanice nebo pohraniční přechodové
stanice. Obsluhu vozidlové zvedací plošiny při nástupu, výstupu a přestupu
do vlaku zajišťují výhradně zaměstnanci ČD.
 
Požadavek na přepravu ve služebním nebo jiném voze vhodném pro
přepravu cestujících na vozíku bez vozidlové zvedací plošiny ve vlacích, ve
kterých je pravidelně řazen, oznámí cestující ČD nejpozději 24 hodin před
pravidelným odjezdem vlaku z výchozí stanice nebo pohraniční přechodové
stanice. Přeprava v tomto typu vozu si zpravidla vyžaduje použití mobilní
zvedací plošiny ve stanicích, které jsou jí vybaveny.
135. Objednávku zařazení vozu se zvedací plošinou příp. vozu vhodného
pro přepravu cestujících na vozíku do vlaku ČD, ve kterém tento vůz není
pravidelně řazen, nebo požadavek na jeho výměnu za vůz se zvedací
plošinou lze uplatnit osobně u pokladní přepážky ČD, na kontaktním centru
ČD, tel. 840 112 113, nebo prostřednictvím objednávky na www.cd.cz, a to
nejpozději 48 hodin před uskutečněním přepravy. V objednávce je nutno
uvést: jméno, příjmení a adresu cestujícího, číslo jeho průkazu ZTP/P (ZTP),
datum odjezdu a číslo vlaku (eventuelně náhradní termín), způsob
vyrozumění o vyřízení objednávky (telefon či jiné spojení), případně telefonní
spojení po dobu vlastní přepravy.
Přijetím objednávky se ČD zavazují k jejímu posouzení, přijetí objednávky
nezakládá právo cestujícího na přepravu ve zvoleném vlaku. Umožnění nebo
odmítnutí přepravy sdělí ČD žadateli do 5 dnů po přijetí objednávky nebo
nejpozději 2 dny před plánovanou přepravou. Pokud bude přeprava
umožněna, nahlásí se cestující na vozíku alespoň 30 minut před pravidelným
odjezdem vlaku v nástupní stanici a to na pracovišti nebo u zaměstnance
ČD, které mu byly oznámeny s rozhodnutím o povolení přepravy.
136. Informace o stanicích, jejichž technická vybavenost a přístupnost
umožňuje cestujícím na vozíku nástup, výstup a přestup do vlaku, jsou
zveřejněny v platném železničním jízdním řádu, v Seznamu stanic
s rozsahem odbavení a služeb v elektronickém jízdním řádu IDOS a na
vyžádání je sdělí zaměstnanci ČD v železničních stanicích nebo na
kontaktním centru ČD.
137. Požadavek na použití mobilní zvedací plošiny ve stanicích, které jí jsou
vybaveny, musí cestující ČD oznámit alespoň 24 hodin před odjezdem.
Obsluhu mobilní zvedací plošiny při nástupu, výstupu a přestupu do vlaku
cestujících na vozíku zajišťuje obsluha pověřená vlastníkem této plošiny.
138. ČD mohou přepravu cestujícího na vozíku odmítnout (v tomto případě
se rozumí též vystavení jízdních a rezervačních dokladů) pouze pokud:
· nelze tuto službu ve zvoleném vlaku nebo spoji realizovat a není
technologicky možné do takového vlaku nebo spoje zařadit vůz,
umožňující přepravu cestujících na vozíku,
· je v požadovaném spoji již vyčerpána kapacita míst pro přepravu
cestujících na vozíku a kapacitu nelze dodatečně zvýšit,
· nelze cestujícího na vozíku bezpečně dopravit na nástupiště k vlaku
v závislosti na technické vybavenosti a přístupnosti stanice,
· cestující na vozíku nedodržel lhůty pro nahlášení své přepravy, pokud
jsou předepsány.
ČD jsou povinny na požádání písemně informovat cestujícího na vozíku o
důvodech odmítnutí přepravy do 5 pracovních dnů od odmítnutí přepravy
 
16 Příčiny mohou být dlouhodobé nebo dočasné a mohou být viditelné nebo skryté
ČD SPPO – Změna č. 13 - Účinnost od 07. 03. 2010
 
 
Související předpisy upravující dopravu:

Zákon o silniční dopravě č.111/1994 Sb.

admin/files/File/Zakony/1994-111-o-silnicni-doprave.pdf

Zákon č. 266/1994 Sb. o dráhách

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah
 
VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy 173/1995 Sb.
ze dne 22. června 1995, kterou se vydává dopravní řád drah
 

 VYHLÁŠKA 175/200 Sb. Ministerstva dopravy a spojů ze dne 15. června 2000
 o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (výpis)
 
                               § 8
 
           Právo na obsazení míst k sezení ve vozidle
 
     (1) Cestující může ve vozidle obsadit jen jedno volné místo k sezení.
      (2) Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace 6) mají přednost při obsazení míst k sezení, která jsou ve vozidle vyhrazená a označená pro přepravu těchto osob.
-------------------------------------------------------
6) § 2 písm. b) vyhlášky č. 174/1994 Sb., kterou se stanoví obecné
   technické   požadavky  zabezpečující   užívání staveb osobami
   s omezenou schopností pohybu a orientace.
 
                                           § 9

   Poskytování rezervačních služeb pro přepravu ve vozidlech

      (3) Pro zajištění práva na místo k sezení vyhrazené pro cestujícího na vozíku pro invalidy nebo pro cestujícího s omezenou schopností pohybu a orientace je nutno tyto skutečnosti při koupi místenky ohlásit a nárok na tato místa prokázat; při koupi místenky na spoj veřejné   silniční osobní dopravy je nutno z hlediska zajištění bezpečnosti přepravovaných cestujících dále ohlásit, zda jde o místo pro cestujícího mladšího 12 let, cestujícího s dětským kočárkem nebo o cestujícího se psem.

                                § 12

       Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace

 
     (1) Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mají ve vozidle právo na místo k sezení na sedadlech pro ně vyhrazených
a označených. Pokud není u těchto osob jejich právo na místo k sezení   zřetelně patrné,   prokazují svůj   nárok příslušným
průkazem. Jiný cestující, který takové místo obsadil, toto místo cestujícímu s omezenou schopností pohybu a orientace na jeho požádání uvolní.
 
     (2) Dopravce vyhradí a označí v každém jednotlivém vozidle nejméně dvě místa k sezení pro cestující s omezenou schopností
pohybu a orientace. V městské hromadné dopravě dopravce vyhradí a označí pro tyto účely nejméně šest míst k sezení v každém
jednotlivém vozidle. Na dráze lanové s uzavřenými vozidly se místo k sezení pro cestující s omezenou schopností pohybu a orientace vyhrazuje a označuje alespoň v jednom vozidle.
 
     (3) Cestujícímu s omezenou schopností pohybu a orientace musí být v městské hromadné dopravě umožněn nástup do vozidla i výstup
z vozidla všemi dveřmi, které jsou označeny pro nástup nebo pro výstup cestujících.
 
     (4) Na spoje, do nichž si lze zakoupit místenku, se místenky na místa vyhrazená pro cestující s omezenou schopností pohybu
a orientace prodávají jen pro osoby, jejichž nárok na obsazení těchto míst se prokáže.
 
     (5) Podrobnosti o podmínkách nástupu a výstupu cestujících s omezenou schopností pohybu a orientace stanoví dopravce ve
smluvních přepravních podmínkách.
 
                                      § 13
 
              Přeprava osob na vozíku pro invalidy
 
     (1) Dopravce přepraví cestujícího na vozíku pro invalidy v bezbariérovém vozidle, nebo dovoluje-li to technické provedení
vozidla a jeho obsazenost  a je současně zajištěna pomoc při nástupu a   výstupu cestujícího na   vozíku pro invalidy   do a z vozidla, též v jiném vozidle.
 
     (2) Dopravce zajistí přepravu podle odstavce 1 na spojích, které jsou v jízdním řádu označeny též pro přepravu cestujících na
vozíku pro invalidy.
 
     (3) Je-li dopravce ve veřejné drážní osobní dopravě na dráze celostátní a dráze regionální požádán předem o zajištění přepravy cestujícího na vozíku pro invalidy, a to ve lhůtě stanovené ve smluvních přepravních podmínkách,   cestujícího přepraví podle
dohodnutých podmínek.
 
     (4) Podrobnosti o podmínkách přepravy osoby na vozíku pro invalidy a o umístění vozíku pro invalidy ve vozidle stanoví dopravce ve smluvních přepravních podmínkách.

                                       § 23

                                 Živá zvířata

      (5) Vodícího psa doprovázejícího nevidomou osobu, jakož i služebního psa 10) nelze z přepravy vyloučit ani jeho přepravu odmítnout.
-------------------------------------------------------
10) Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky

  Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2000.

                             Ministr:
                       Ing. Schling v. r.